Uputstvo za autore

NASLOV RADA
(U NAJVIŠE DVA REDA)

Ime Prezime1, Ime Prezime2


1Naziv organizacije, 2Naziv organizacije


Apstrakt: 
Svaki rad mora sadržati sažetak. Sažetak treba da sadrži osnovnu ideju sa konačnim rezultatima istraživanja. Rad treba pisati u skladu sa uputstvom u nastavku. Sažetak može sadržati do 250 riječi.
Ključne riječi: 
Najviše pet ključnih riječi ili fraza odvojenih zarezom.UPUTSTVO AUTORIMA ZA IZRADU RADA

Rad mora sadržati jasan uvod, naveden problem, način riješavanja problema, rezultate, zaključak i literaturu. Rad ne treba da sadrži više od 8 stranica formata A4 (21 x 29.7 cm), uključujuć i slike, tabele i literaturu. Margine moraju biti: gornja i donja 2,5 cm, unutrašnja 2,5 cm i spoljašnja 2 cm. Stranice ne treba da budu numerisane.

Naslov rada (koristite font Times New Roman 12; naslov mora biti označen opcijom Bold) treba da bude postavljen na sredini prve stranice, pomjeren za dva razmaka, veličina fonta 10 pt, ispod gornje margine. Nakon naslova treba ostaviti jedan razmak, veličina fonta 10 pt. Rad mora biti poslat Programskom odboru Kongresa u elektronskom obliku (PDF ili DOC) putem obrasca za podnošenje radova, ili kao prilog e-mail-u na siz@apeiron-edu.eu

Trebalo bi da postoji natpis iznad tabele, koji navodi, na primjer, „Tabela 1. Interkorelaciona matrica“. Ispod slike treba da bude broj i legenda, na primjer “Slika 3: Rad sa predškolskim djecom”.


LITERATURA

Potrebno je navesti sve izvore koji se koriste za vaš rad. Preporučuje se APA stil citiranja. Autori moraju da navedu kontakt podatke autora sa njegovim/njenim punim imenom, akademskim nazivom, institucijom, adresom, e-mail adresom i brojem telefona (opciono).