Uputstvo za autore

NASLOV RADA
(U NAJVIŠE DVA REDA)
TITLE OF PAPER
(TWO LINES AT THE MOST)
Ime Prezime1, Ime Prezime2


1Naziv organizacije, 2Naziv organizacije


Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 150 riječi.
Ključne riječi: Navesti do pet ključnih riječi odvojene zarezima.

Abstract: Every paper must contain the abstract. You should bring basic idea with final results of research to abstract. Paper should be written according the guideline bellow. Abstract may contain up to 150 words.
Key Words: Maximum of five, key words or phrases, separated by commas.


UPUTSTVO AUTORIMA ZA IZRADU RADA
Rad treba da ima jasno dat uvod, postavku problema, način njegovog rješavanja, rezultate, zaključak i korištenu literaturu, na ne više od 8 strana B5 formata (16,8 x 24,0 cm) uključujući slike, tabele, reference. Na stranicama rada margine moraju biti: gornja i donja 2,5cm, unutrašnja 2,5cm i vanjska 2cm. Stranice nije potrebno numerisati.

Naslov rada (Times New Roman, veličina 12pt, bold) treba da se nalazi na sredini prve stranice pomjeren dva proreda veličine 10pt ispod gornje margine. Nakon naslova ostaviti jednu praznu liniju veličine 10pt. Rad se dostavlja Naučnom odboru skupa u PDF i DOC formatu putem e-prijave ili na e-mail adresu siz@apeiron-edu.eu.

Iznad tabele treba da stoji natpis, npr. „Tabela 1. Matrica interkorelacija“. Ispod slike treba da stoji broj slike i legenda, npr. „Slika 3. Rad sa predškolcima“.


LITERATURA

Obavezno je navođenje svih bibliografskih izvora koji su korišteni za pripremu i pisanje rada. Preporučuje se APA standard indeksiranja literature.