Specifičnosti realizacije zdravstveno-rekreativnih ciljeva u školi u prirodi

Volume 13, Issue 1 (2023)

Specifičnosti realizacije zdravstveno-rekreativnih ciljeva u školi u prirodi
Mirsada S. Zukorlić, Vladan M. Pelemiš, Slobodan Lj. Pavlović
Apstrakt: 

U radu se analiziraju specifičnosti i mogućnosti
ostvarivanja ciljeva i zadataka fizičko-zdravstvenog
vaspitanja u školi u prirodi. Dobro organizovana, škola u
prirodi pruža mogućnost celovitog razvoja ličnosti učenika
i predstavlja svojevrstan pedagoški otpor prenaglašenoj
obrazovnoj ulozi škole, pri čemu se njena vaspitna
funkcija marginalizuje. Osim toga što škola u prirodi
kompenzuje određene slabosti u ostvarivanju vaspitne
uloge škole uopšte, zbog prisutnosti fizičkih aktivnosti i
boravka učenika u prirodi ona je neprikosnovena kada je
reč o realizaciji zdravstveno-rekreativnih ciljeva. Ideja o
nastavi u prirodi ukorenjena je u učenjima čuvenih pedagoških
klasika od XVII do XIX veka (J.A.Komenski, Dž.
Lok, Ž. Ž. Ruso i J. H. Pestaloci) a zbog mogućnosti integrativnog
pristupa, interaktivnog vaspitnog rada, kao
i integrisanog ostvarivanja vaspitnih sa ciljevma ekološkog
vaspitanja njena aktuelnost u savremenoj pedagoškoj
nauci sve više dobija na značaju

Ključne riječi: 
škola u prirodi, celovit razvoj ličnosti, zdravstveno-rekreativni ciljevi, interaktivni vaspitni rad
Puni tekst: 
PDF
Reference: 

Adžić, M.S. (1924). Poljska učionica – higijensko-pedagoška ustanova, Beograd. Ministarstvo narodnog zdravlja. [in Serbian]
Anđić, D. (2007). Učenje i poučavanje prirode i društva na otvorenim prostorima. Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i
praksu, 2(3), 7-23. [in Serbian]
Bognar & Matijević (1993). Didaktika, Zagreb. Školska knjiga. [in Croatian]
Branković & Ilić (2003). Osnovi pedagogije. Banja Luka. Komesgrafika. [in Serbian]
Cekić-Jovanović, O., & Milanović, S. (2020). Uticaj integrativne nastave Fizičkog vaspitanja i Prirode i društva na kvalitet znanja učenika u
oblasti prirodnih nauka. Inovacije u nastavi. [in Serbian]
Christie, B., Higgins, P., & McLaughlin, P. (2014). ‘Did you enjoy your holiday?’Can residential outdoor learning benefit mainstream schooling?.
Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 14(1), 1-23.
De Zan (1999). Metodika nastave prirode i društva, Zagreb. Školska knjiga. [in Croatian]
Fiennes, C., Dickson, K., de Escobar, D. A., Romans, A., & Oliveri, S. (2015). The existing evidence-base about the effectiveness of outdoor learning.
Ilić, M., Nikolić, R., & Jovanović, B. (2006). Školska pedagogija: udžbenik za studente učiteljskih fakulteta. Učiteljski fakultet. [in Serbian]
Jovanović (2006). Škola i vaspitanje, Beograd. Eduka. [in Serbian]
Jovanović(1998). Škola i vaspitanje, Jagodina. Pedagoški fakultet.[in Serbian]
Kragujević, G. (1987). Metodika nastave fizičkog vaspitanja: za IV godinu pedagoške akademije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [in Serbian]
Milanović, S. R., & Milić, I. (2022). IZAZOVI ONLAJN-OKRUŽENjA U NASTAVI FIZIČKOG I MUZIČKOG VASPITANjA. Uzdanica.
[in Serbian]
Nikolić, R. (2005). Škola u prirodi-otvorena škola. Učiteljski fakultet. [in Serbian]
Nikolić, R., & Trnavac, N. (1994). Pedagoške vrednosti škole u prirodi. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. [in Serbian]
Omerović, M., & Zukorlić, M. (2019). Škola u prirodi pedagoško-ekološke osnove. OFF-SET, Tuzla. [in Serbian]
Pijanović, P. (Ed.). (2014). Leksikon obrazovnih termina. Učiteljski fakultet. [in Serbian]
Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2004). A review of research on outdoor learning.
Roth-Čerina, M. (2011). UTJECAJ POKRETA ZA ODGOJ U PRIRODI NA RAZVOJ PAVILJONSKE ŠKOLE. Prostor, 19(1). [in Serbian]
Simić (7. 2. 2023): M. Simić-Miladinović, Nastavnici predlažu da fizičko dobije poseban status, https://www.politika.rs/sr/clanak/536511/.
Posećeno 20.2. 2023[in Serbian].
Stanojlović (2000): B.Stanojlović, Škola u prirodi kao vid osavremenjivanja vaspitno obrazovne delatnosti škole, Nastava i vaspitanje, vol 49,
br. 3, 361-367. [in Serbian]
Stanojlović, Stanojlović(1999): B. Stanojlović, S. Stanojlović, Organizacija i programiranje škole u prirodi, Beograd: IDP „Naučna knjiga“.
[in Serbian]
Suharevska (2003): E.Ю. Suharevskaя, Tehnologiя integrirovannogo uroka: Praktičeskoe posobie dlя učiteleй načalьnoй školы, studentov ped.
učeb. zavedeniй, slušateleй IPK / E.Ю.Suharevskaя.– Rostov na Donu: Učitelь, 2003.–128 s. [in Russian]
Zrnzević (2015). Značaj aktivnosti u prirodi na razvoj motoričkih sposobnosti učenika, Nastava i nauka u vremenu i prostoru, (683-698) Učiteljski
fakultet u Prizrenu: Leposavić. [in Serbian]