Социолошка перспектива трансхуманизма kроз призму спортско-маркетиншке индустрије

Volume 13, Issue 1 (2023)

Социолошка перспектива трансхуманизма kроз призму спортско-маркетиншке индустрије
Борис Латиновић, Бојана Остојић, Оља Крчадинац
Apstrakt: 

У раду је направљена паралела између со-
циолошких и трансхуманистичких идеја. Трансхумани-
зам је интелектуални, културни, научни и уметнички
покрет, који, темељен на научним спрегама техноло-
гије и економије, подр(а)жава и потиче развој и употре-
бу нових научних и технолошких решења за побољшање
људских физичких, менталних и других способности. У
овом истраживању трансхуманизам je размотрен са
четири аспекта: социолошког, спортског, маркетинш-
ког и аспекта вештачке интелигенције. Социолошке
перспективе укључују препознавање и процену ефека-
та друштвених односа, као и друштвених структура и
сила, с обзиром на садашњост у историјском контекс-
ту које подстичу на критичко размишљање. Покушали
смо да рашчланимо како се производња, дистрибуција
и перцепција спорта најбоље могу разумети управо из
социолошке перспективе. Трансхуманистички марке-
тинг ће у будућем периоду бити од суштинске важнос-
ти при уверавању потрошача како је та промена веома
важна. Трансхуманизам у будућој вештачкој интели-
генцији може помоћи људима у превазилажењу својих
ограничења.

Ključne riječi: 
социологија, трансхуманизам, спорт, маркетинг, вештачка интелигенција
Puni tekst: 
PDF
Reference: 

Aggerholm, K. (2020). Defiance in sport. Journal of the Philosophy of Sport, 47(2), 183-199.
Asis, R. (2021). Sport, enhancement and human rights. Red Tiempo de los Derechos, 7.
Barrat, J. (2013). Our final invention: Artificial intelligence and the end of the human era. Macmillan, 268-270.
Besnier, Ј., Massacrier, C., & Petit, L. (2020). Sport, a transhumanist perspective? An interview with Jean-Michel Besnier conducted by Christel
Massacrier and Laetitia Petit. 111-126. (1. Cliniques mediterraneennes, Новинар)
Grano, D. (2017). The Eternal Present of Sport: Rethinking Sport and Religion. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Greguric, I. (2012). Kiborgizacija u sportu–stvaranje tijela bez granica u doba transhumanizma. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja,
19(1), 95-111. [in Serbian]
Kim, T., Chiu, W., & Chow, M. (2019). Sport technology consumers: Segmenting users of sports wearable devices based on technology readiness.
Business and Management: An International Journal, 9(2), 134-145.
Lazzaris, S. (2023). Transhumanism: An immor(t)al future? isciencemag.
Maguire, J., Jarvie, G., Bradley, J., & Mansfield, L. (2002). Sport worlds: A sociological perspective. Human Kinetics.
Miah, A. (2019). Enhancing evolution: the transhuman case for gene doping. У In Routledge Handbook of Sport and Exercise Systems Genetics
(стр. 463-474). Routledge.
Mičunović, M., & Bosančić, B. (2020). Humanistika iz perspektive transhumanizma i posthumanizma. Anafora: Časopis za znanost o
književnosti, 379-402. [in Serbian]
Milovanović, I., & Radenović, S. (2020). Savremene tendencije u sociologiji sporta: od konstituisanja do „razmrvljene” discipline. Sociologija/
Sociology: Journal of Sociology, Social Psychology & Social Anthropology, 62(2). [in Serbian]
Monasterio Astobiza, A. (2020). The natural-artificial distinction and the technologization of sport. Philosophies, 5(4), 28.
Rehak, R. (2021). “Action” and Ascription: On Misleading Metaphors in the Debate About Artificial Intelligence and Transhumanism. . У R.
Rehak, In Transhumanism: The Proper Guide to a Posthuman Condition or a Dangerous Idea? (стр. 155-165). Springer, Cham.
Ross, B. (2020). Engaging with Transhumanism. The Philosophy of Transhumanism.
Ruthu, G. (2021). Sociological Perspectives- Meaning, Types & Examples. Sociology Group.
Sabiston, C., Pila, E., & Gilchrist, J. (2020). Self‐conscious emotions in sport and exercise. У Handbook of sport psychology (стр. 299-319).
John Wiley & Sons, Inc.
Sekot, A. (2018). Sociological perspective of sport. THE SPARK A HEC Recognized Journal, 2(1), 28-33.
Singh, S. (2017). Transhumanism And The Future Of Humanity: 7 Ways The World Will Change By 2030. Forbes.
Wilson, К. (2021). We need to talk about transhumanism. Spectator Australia.
Ђулијаноти, Р. (2008). Спорт - Критичка социологија. Београд: CLIO. [in Serbian]
Скемблер, Г. (2007). Спорт и друштво - Историја, моћ и култура. Београд: CLIO. [in Serbian]
Трифонас, П. (2003). Умберто Еко и фудбал. Београд: Esotheria.[in Serbian]