Skiing Tourist Activity in Polish Forests

Volume 11, Issue 2 (2021)

Skiing Tourist Activity in Polish Forests
Anna K. Mazurek-Kusiak
Abstract: 
The aim of the research was to determine the frequency, motifs and barriers to practicing the hiking ski tourism in Polish forests. Recreational activity in this respect was analyzed in terms of the occupational status of Poles. The research used an original questionnaire carried out among 900 Poles practicing hiking ski tourism, among which 859 respondents were taken into account in statistical calculations after verification. Physically working Poles and freelancers most often use hiking ski tourism in Polish forests. The most important motives for practicing this activity are: contact with nature, clean air, taking care of physical condition, relaxation and taking care of mental health. The largest barriers are: expensive ski equipment, lack of snow, lack of free time, few ski trails, unfavorable weather conditions, short daylight, large distance to the trail, insufficient infrastructure on the forest ski trails and lack of organized forms of hiking ski tourism. Tourist routes and trails are an important place for skiing tourism for Poles due to the proper microclimate, clean air and contact with nature.
Keywords: 
skiing, Poles, forest environment, recreation, sport
Full Text: 
PDF
References: 
Berbeka J. (2016): Znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej. Handel Wewnętrzny 6: 212-226.
Borecki T., Orzechowski M., Stępień E., Wójcik R. (2017): Przewidywane oddziaływanie zmian klimatu na ekosystemy leśne oraz ich konsekwencje w urządzaniu lasu. Sylwan 161 (7): 531−538.
Brian E. L. (2010): The concept of depression as a dysfunction of the immune system. Current Immunology Reviews 6(3): 205–212.
Byun J., Soo-Cheong J. (2018): To compare or not to compare?: Comparative appeals in destination advertising of ski resorts. Journal of Destination Marketing & Management 10: 143–151.
Cordell H., Super G. (2015): Trends in American Outdoor Recreation, In: Carther W. Line D.J. [eds.] Trends in Outdoor Recreation, Lesiure and Tourism, New York: Cabi Publisjing.
Dorocki S. (2014): Tourist regions as places of development of innovativeness. Current Issues of Tourism Research 4: 50–57.
Dorocki S. (2016): Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 221: 206-217.
Dudek T. (2016): Needs of the local population related to development of forests for recreational purposes: example of south-eastern Poland. Journal of Forest Science 62 (1): 35–40.
Exall O.S. (2009): The implications of the greenhouse effect on cross country ski facilities within Ontario. Toronto: Ministry of Tourism and Recreation Publishing.
Flagestad A., Hope C.A. (2001): Strategic Success in Winter Sports Destinations: a Sustainable Value Creation Perspective. Tourism Management 22: 445–461.
Gilbert D., Hudson S. (2000): Tourism demand constraints: A skiing participation. Annals of Tourism Research 27(4): 906-925.
Hibner J. (2020): Wpływ doświadczenia na motywy uprawiania narciarstwa na przykładzie tatrzańskich ośrodków narciarskich. Prace Geograficzne 161: 7-40.
Hudson S. Ritchie, B., Timur S. (2004): Measuring Destination Competitiveness: An Empirical Study of Canadian Ski Resorts. Tourism and Hospitality Planning and Development 1: 79–94.
Klimek A.T. (2010): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego w dyscyplinach wytrzymałościowych ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa biegowego. Studia i Monografie 63: 34-45.
Krzesiwo K. (2015): Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne 141: 117–140.
Mandziuk A., Janeczko K. (2009): Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 11(23): 66-68.
Mazurek-Kusiak A.K. (2018): Charakterystyka popytu na rekreację konną w polskich lasach. Sylwan 162 (9): 785-792.
Mazurek-Kusiak A.K., Soroka A. (2021): Motywy i bariery uprawiania orientacji sportowej w środowisku leśnym. Sylwan 165 (2):1 57-164.
Mika, M. (2014): Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński.
Milleer S. (1991): A relative analysis of downhill and cross-country ski injurie. In: Mote C., Johansor R. [eds.]. Skiing Trauma and Safety. Eight International Symposium. Philadelphia, ASTM:133-143.
Mruk-Tomaczak D. (2014): Wybrane formy turystyki i ich związki ze zdrowiem. Polish Nursing 1(51):66-71.
Netherer S., Schopf A. (2010): Potential effects of climate change on insect herbivores in European forests – General aspects and the pine processionary moth as specific example. Forest Ecology and Management 259: 831−838.
Nowacki M., Kasperczak M. (2001): Stan i perspektywy rozwoju narciarstwa turystycznego w Polsce. In: Krasicki S., Chojnacki K. [eds]:
Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego. Kraków. Akademia Wychowania Fizycznego: 253–260.
Olszewska B. (2018): Motywacje osób uprawiających ekstremalne formy sportu i turystyki. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 60(3): 119-132.