Uticaj eksperimentalnog programa sporetske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

Volume 1, Issue 1 (2011)

Uticaj eksperimentalnog programa sporetske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti
Pane Mandić, Osmo Bajrić, Nikša Lolić
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 300 ispitanika - radnika metalne industrije „Jelšingrad“ iz Banje Luke, starosti od 20 do 40 godina. Uzorak je podijeljen u dvije grupe po 150 ispitanika (eksperimentalna i kontrolna grupa). U istraživanju je primijenjeno šest varijabli morfoloških karakteristika, šest varijabli motoričkih sposobnosti i šest varijabli funkcionalnih sposobnosti.
Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde efekti eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti radnika metalne industrije „Jelšingrad“ iz Banje Luke.
Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti prezentirani su rezultati osnovnih statističkih parametara i multivarijantna značajnost razlika u sistemu varijabli eksperimentalne i kontrolne grupe u inicijalnom i finalnom mjerenju.
Analizom dobijenih rezultata može se zaključiti da je primijenjeni eksperimentalni program sportske rekreacije proizveo statistički značajne transformacije gotovo u svim primijenjenim varijablama kod eksperimentalne grupe u finalnom mjerenju u odnosu na kontrolnu grupu.
Ključne riječi: 
morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti, radnici.
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 1. Astrand, P. (1971): Kondicija i zdravlje, Beograd, Sport idok centar, JZFK.
 2. Bijelić, B. (2004): Teorija sa osnovama metodike sportske rekreacije, Nikšić.
 3. Blagajac, M. (1984): Programirane sportsko – rekreativnih aktivnosti za vozače gradskog saobraćaja u funkciji povećanja bezbjednosti saobraćaja, Vrnjačka Banja, Referat na V simpozijumu „preventiva u bezbjednosti saobraćaja na putevima“.
 4. Blagajac, M. i saradnici (1987): Uticaj programiranog aktivnog odmora na zdravlje, radnu sposobnost i produktivnost, Novi Sad.
 5. Blagajac , M. i saradnici (1984): Struktura časa sportske rekreacije, Beograd.
 6. Blagajac, M., Dimitrijević, B. Đurić, Đ. i dr. (1981): Praćenje obima i intenziteta opterećenja u toku različitih modela sportsko – rekreativnih aktivnosti na času sportske rekreacije, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture (elaborat naučno istraživačkog projekta).
 7. Hadžikadunić, M.( 1998): Uticaj programiranog vježbanja na neke antropometrijske motoričke i funkcionalne sposobnosti, Homo sportikus, vol. 1, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo.
 8. Ismail, A.H. (1978): Efekti organizovanog rekreativnog programa na fizičko i emocionalno zdravlje, Beograd, časopis Fizička kultura str. 143-144.
 9. Jašarević, Z. (2000): Nivo motoričkih sposobnosti u odnosu na obim svakodnevne kretne aktivnosti i morfološke odlike učenika 15-16 godina, Magistarski rad, Filozofski fakultet, Tuzla.
 10. Jovičić, Ž. (1986): Teorijske osnove rekreacije, Beograd.
 11. 1Krsmanović, R. (2003): Teorija sportskog treninga, Srpsko Sarajevo.
 12. Mikalački, M. (1995): Modeli programa sportske rekreacije aerobne usmjerenosti, Komotini.
 13. Mikalački, M. (2000): Teorija i metodika sportske rekreacije, Novi Sad. Savovski, M. (2001): Osnovi na sportskata rekreacija, Skopje, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“.