Poziv za učešće na Devetoj međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje"

Organizatori
Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka
(Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).

Datum održavanja
 • 15.3.2019. (petak)
 • 10:30 plenarna sesija, 13:00-16:00 rad po sesijama

Mjesto održavanja
Panevropski univerzitet ''Apeiron'', Vojvode Pere Krece 13, Banja Luka
Lokacija na Google Maps...

Tamatske oblasti Konferencije
 • Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece
 • Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine
 • Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih
 • Studentski sport kao faktor zdravog življenja
 • Sport u funkciji rekreacije građana i zdravlja
 • Sportskorekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa
 • Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi
 • Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača
 • Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja
 • Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad
 • Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije
 • Vrhunski sport i zdravlje
 • Fizioterapija u sportu
 • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika u sportu
 • Ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje

Prijave
Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite slanjem kompletnog rada i blind kopije (kompletan rad bez podataka o autoru) do 01. marta 2019. godine, prijavom isključivo putem elektronske forme na stranici konferencije ili putem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: siz@apeiron-edu.eu.
Sve informacije o Konferenciji možete pratiti putem web stranice www.siz-au.com.

U prijavi obavezno navedite:
 • prezime i ime autora (koautora)*;
 • instituciju iz koje dolazite i zanimanje;
 • podatke za kontakt (e-mail, telefon, adresu);
 • naslov rada i sažetak na jednom od jezika naroda BiH
  (do 150 riječi - font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1)  i na engleskom jeziku;
 • ključne riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika naroda BiH i na engleskom jeziku.

*Jedan autor (koautor), može biti prijavljen na najviše dva rada.

Za više detalja pročitajte Uputstvo za autore.

Kotizacija
Kotizaciju u iznosu od 100 KM (≈50 eur), po autoru, možete uplatiti do 01. marta 2019. godine na žiro račun 555-007-0122-4960-28 Panevropskog univerziteta „Apeiron“ (sa naznakom ’’za Konferenciju’’).
Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, koktel, sažetak zbornika radova (e-forma) i sertifikat. Zbornik radova (e-forma) će Vam biti uručen nakon recenzije radova od strane anonimne recenzentske komisije.

Sa željom da ćete Vašim učešćem na Osmoj međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje" dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos sportu i zdravlju, unaprijed se zahvaljujemo.

U Banjoj Luci, 06.09.2018 godine
Za Organizacioni odbor,
Prof. dr Velibor Srdić, predsjednik