Utjecaj fleksibilnosti na brzinu plivanja kraul tehnikom kod studenata fakulteta sporta i tjelesnog odgoja

Volume 1, Issue 1 (2011)

Utjecaj fleksibilnosti na brzinu plivanja kraul tehnikom kod studenata fakulteta sporta i tjelesnog odgoja
Edin Mirvić
Apstrakt: 
Na uzorku od 35 studenata druge godine po bolonji, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, primijenjeno je šest varijabli za procjenu fleksibilnosti (prediktorski sistem) i 1 varijabla za brzinu plivanja kraul tehnikom (kriterijska varijabla). Cilj je bio da se utvrdi utjecaj fleksibilnosti na brzinu plivanja kraul tehnikom na 50 metara planiranoj u nastavi plivanja na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja po bolonji, Univerziteta u Sarajevu. Za utvrđivanje utjecaja fleksibilnosti na brzinu plivanja korištena je regresiona analiza. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je povezanost prediktora sa kriterijskom varijablom je R = .63, a objašnjeno je 40% zajedničkog varijabiliteta sa kriterijem. Takva povezanost je značajna na nivou .020. Analizom utjecaja pojedinačnih varijabli fleksibilnosti, može se vidjeti da najveći i statistički značajan utjecaj na kriterijsku varijablu imaju varijable: MFRFP - Retofleksija ruku - extensio, elevatio posterior - bez rotacije nadlaktice (.001), MFLISK - Iskret (.034), MFLRIS - Inverzija-rotatio interna-supinatio (.037). Iz analize, pokazalo se da retofleksija ruku - extensio, elevatio posterior - bez rotacije nadlaktice, iskret i inverzija-rotatio interna-supinatio imali utjecaj. Nakon svega što smo naveli možemo zaključiti da bez fleksibilnosti kompletnog tijela ne možemo izvesti pravilnu kraul tehniku, a samim tim i maksimalu brzinu plivanja kraul tehnikom kod studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
Ključne riječi: 
Fleksibilnost, kraul tehnika u plivanju, studenti, regresiona analiza
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 1. Arellano, R & Pardollp, S. (1991). An evaluation of changes in the crawl-stroke techniques during training periods in a swimming season. In D. Mac Laren, T. Reilly, A. Lees (eds.), Swimming Science VI (S. 143-149). London.
 2. Grčić – Zupčević, N. (1996). Efikasnost različitih programa te mogući čimbenici uspješnosti učenja plivanja. Doktorska disertacija, FFK, Zagreb.
 3. Kazazović, B.: (1998). Plivanje kao sport i sredstvo zdravstvenog i tjelesnog odgoja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Federacije BiH.
 4. Madić, D., Okičić, T. & Aleksandrović, M. (2007). Plivanje. Niš: SIA.
 5. Malacko, J. & Rađo, I. (2004). Tehnologija sporta i sportskog treniniga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
 6. Mirvić, E. (1999). Provjera modela elementarne škole plivanja po:A, B, C, D, E sistemu. Diplomski rad, FFK, Sarajevo.
 7. Mirvić, E., Radjo, I., Hodzić, M., Agacević, Z. (2010). Efekti primjene različitih metoda rada na program škole za obuku neplivača. Biomechanics and Medicine in Swimming XI,Oslo, Norverška, 116-117
 8. Mirvić, E. & F. Rašidagić.(2002). Efekti primjene različitih metoda rada na program škole za obuku neplivača, Sport u teoriji i praksi, I/02, 71- 78, Zavod za fizičku kulturu, Sarajevo.
 9. Okičić, T. (1996). Uticaj fleksibilnosti na rezultate u plivanju. Zbornik radova VI Nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "FIS komunikacije 1995", (str. 202-204). Niš: Filozovski fakultet-Serija Fizička kultura.
 10. Okičić, T., Ahmetović, Z., Madić, D., Dopsaj, M. & Aleksandrović, M. (2007). Plivanje-Praktikum. Niš: SIA.
 11. Rađo, I., Pivac, M. (1996). Uticaj bazično-motoričkih sposobnosti na uspešnost u savladavanju sportskih tehnika plivanja. Zbornik VI Nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "FIS komunikacije 1995". (155-158). Niš: Filozofski fakultet-Serija Fizička kultura.
 12. Rađo, I. (1997). Transformacioni procesi motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i različitih aspekata u plivanju. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu.
 13. Rama, L., Santos, J., Gomes, P., & Alves, F. (2006) Determinanta faktora vezanih uz performance mladih plivača. Portugalski Journal of Sports Sciences, 6 (Supl. 2), 246-249.
 14. Rađo, I. & Pivac, M. (1996). Uticaj bazično-motoričkih sposobnosti na uspešnost u savladavanju sportskih tehnika plivanja. Zbornik VI Nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "FIS komunikacije 1995". (155-158). Niš: Filozofski fakultet - Serija Fizička kultura.
 15. Šoše, H. & Rađo, I. (1998). Mjerenje u kineziologiji. Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu.
 16. Vidović, N.(1999). Povezanost morfoloških karakteristika i motoričke spremnosti (sposobnosti) sa stepenom usvojenosti stilizovanih kretanja u plivanju kod studenske omladine. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu.
 17. Vidović, N. (2000). Kanoničke relacije nekih morfoloških i motoričkih karakteristika sa stilizovanim oblicima kretanja u plivanju tehnikom kraul . Homo Sporticus, 1: 23-27.
 18. Volčanšek, B. (1979). Utjecaj antropometrijskih i motoričkih dimenzija na rezultate u plivanju doktorska disertacija. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu.
 19. Vidović, N. (2004). Kanonički odnosi morfoloških i motoričkih karakteristika sa stilizovanim oblicima kretanja u plivanju prsnom tehnikom. Homo Sporticus, 1: 15-18.