Uticaj bazično-motoričkih sposobnosti na efikasnot realizacije specifičnih motoričkih zadataka u plivanju

Volume 10, Issue 1 (2020)

Uticaj bazično-motoričkih sposobnosti na efikasnot realizacije specifičnih motoričkih zadataka u plivanju
Osmo Bajrić, Branimir Mikić, Senad Bajrić, Edin Mirvić, Slobodan Goranović
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 70 ispitanika-plivača uzrasta 13 – 15 godina plivačkih klubova iz Kantona Sarajevo/Federacija BiH, s ciljem utvrđivanja značaja i veličine uticaja odabranih bazično-motoričkih sposobnosti na realizaciju specifi čnih motoričkih zadataka u plivanju (plovnost u mjestu, dužina kliženja sa odrazom iz vode, start sa startnog bloka, paralelni). U istraživanju je primijenjeno 10 varijabli za procjenu bazično-motoričkih sposobnosti koje su predstavljale ulazni ili prediktorski
skup varijabli i tri varijable za procjenu efi kasnosti realizacije specifi čnih motoričkih zadataka u plivanju kao kriterija pri čemu je svaka varijabla iz baterije specifi čnih motoričkih zadataka posmatrana kao kriterij na prediktorski skup bazično-motoričkih varijabli. Za utvrđivanje statističke značajnosti i relativnog uticaja bazično-motoričkih sposobnosti na realizaciju specifi čnih motoričkih zadataka u plivanju (plovnost u mjestu, dužina kliženja sa odrazom iz vode, start sa startnog bloka, paralelni) primijenjene su tri mini regresione analize. Rezultati regresionih analiza ukazuju da najveći uticaj na ukupnu efi kasnost u realizaciji specifi čnih motoričkih testova u plivanju, posmatrajući sve kriterijske varijable zajedno, iz seta bazično- motoričkih varijabli, kao prediktorskog seta, pokazuju sljedeće varijable: iskret sa palicom- MFLISK, duboki pretklon na klupici-MFLPRK, plantarna fl eksija-MFLPL, skok u dalj iz mjesta-MFESDM, okretnost na tlu-MKOKNT i zaklon u ležanju-MRCZTL.
Dobijeni rezultati u ovom istraživanju mogu biti od koristi nastavnicima i trenerima u plivanju koji rade sa mlađim uzrasnim kategorijama u svrhu kvalitetnijeg programiranja trenažnog rada i izbora trenažnih sadržaja.
Ključne riječi: 
efikasnost, bazično-motoričke spsosbnosti, mladi plivači, specifični motorički zadaci, regresiona analiza.
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
Bajrić, O., Bajrić, S., Hrnjić, J. (2014). Plivanje. Travnik: Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku.
Bajrić, O., Bajrić, S. (2016). Prediktivni aspekti motoričkih sposobnosti u odnosu na brzinu plivanja kraul tehnikom. 6. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje.Zbornik radova (182-188). Banja Luka. Panevropski Univerzitet „Apeiron“.
Dimitrić, G. i Srdić, B. (2010). Odnos antropometrijskih karakteristika i specifi čno-motoričkih testova u vodi kod studenata fakulteta sporta i fi zičkog vaspitanja. Novi Sad. Glasnik Antropološkog društva Srbije / Journal of the Anthropologycal Society of Serbia (vol. 45, str. 293-302).
Faigenbaum A.D. Strenght training for children and adolescent. Clinic in Sport Medicine, 2000;19, 593- 619.
Katić, R., Maleš, B., & Miletić, Đ. (2002). Eff ect of 6-Month Athletic Training on Motor Abilities in Seven-Year-Old Schoolgirls. Collegium Antropologicum 2(2), 533-538.
Kazazović, B. (1984). Relacije nekih indikatora motoričkih sposobnosti sa rezultatima u plivanju. Magistarski rad. Zagreb: Fakultet fi zičke kulturu. [in Croatian]
Kazazović, B. (2008). Plivanje (Biomehanika, Metodika, Trenažni proces, Primjenjeno plivanje), 3. Izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Grafi čar promet d.o.o. Sarajevo. [in Serbian]
Kurelić, N., Momirović, K., Stojаnović, M., Šturm, J., Rаdojević, Đ. i Viskić-Štаlec, N. (1975). Strukturа i rаzvoj morfoloških i motoričkih dimenzijа omlаdine. Beograd: Institut zа nаučnа istrаživаnjа. Fаkultet fi zičkog vаspitаnjа. [in Serbian]
Leko,G. (2001). Defi niranje odnosa motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika plivača. Neobjavljena doktorska disertacija. Zagreb: Fakultet za fi zičku kulturu. [in Croatian]
Leko, G., Grčić-Zubčević, N. (2004). Selekcija djece za plivačku sportsku školu u Republici Hrvatskoj. Kinesiology 36, br.II. [in Croatian]
Leko, G., Šiljeg, K., Zoretić, D. (2011). Promjene odnosa antropometrijskih i motoričkih karakteristika unutar 6-mjesečnog perioda kod plivača adolescenata. Hrvatski Športskomedijski Vjesnik 2011; 26: 33-38 [in Croatian]
Madić, D., Pivač, M., Aleksandrović, M. (2001). Relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa uspjehom nekih tehnika plivanja. 
8. Međunarodni naučni skup „FIS Komunikacije 2001“. Zbornik radova. Niš: Fakultet fi zičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Nišu. [in Serbian]
Madić, D., Okičić, T., Aleksandrović, M. (2007). Plivanje. Niš. [in Serbian]
Marković, V. (2017). Plivanje, 1. izdanje. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za fi zičku kulturu i menadžment u sportu. [in Serbian]
Malacko, J., Rađo, I. (2004). Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. [in Croatian]
Medved R, Mišigoj-Duraković M, Matković BR, Pavičić L. (1989). Pokazatelji rasta školske djece i omladine muškog spola od 8. do 18. godine života. Medicinski vjesnik, 21(1-2), 1-4. [in Croatian]
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982). Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, 14 (5), 21-62. [in Croatian]
Momirović, K., Hošek, A., Metikoš, D., Hofman, E. (1984). Taksonomska analiza motoričkih sposobnosti. Kineziologija 16, 115-132. [in Croatian]
Mikić, B. (1999). Testiranje i mjerenje u sportu. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. [in Serbian]
Mirvić, E., Dizdar, A., Bajrić, S., Bajrić, O. (2018). Uticaj motoričkih sposobnosti na brzinu plivanja vaterpolo kraul tehnikom. Homosporticus, (49-53). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. [in Croatian]
Nićin, Đ. (2000). Antropomotorika. Novi Sad: Fakultet fi zičke kulture. [in Serbian]
Otte, B. (1999). Fitt’s and Posner’s three-stage model of motor skill acquisition as applied to high jump coaching. Track coach, 147, 4703-4704.
Popo, A. (2010). Model antropoloških karakteristika odgovornih za uspjeh u plivanju kod mladih plivača. Mostar: Univerzitet “Džemal Bijedić“ [in Croatian]
Platonov, V. N. (1997). Opšta teorija pripreme sportista u olimpijskim sportovima. Kijev: Olipijska literatura, (89-93). [in Croatian]
Teraš, B. (1982). Prediktivna vrijednost nekaterih morfoloških motoričnih in hidrostatičnih pokazateljev na drsenje plavalvca v vodi. Diplomski rad. Ljubljana: Visoka škola tjelesne kulture. [in Croatian]
Volčanšek, B. (1979). Uticaj antropometrijskih i motoričkih dimenzija na rezultate u plivanju. Doktorska disertacija. Zagreb: Fakultet fi zičke kulture Sveučilišta u Zagrebu. [in Croatian]
Volčanšek B. Bit plivanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002; 44-7. [in Croatian]
Zenić, N., Antulov, J., Ćavar, M. (2007). Biološka dob kao temeljna antropološka predpostavka treninga u sportskom plivanju. Zagreb. 16. ljetna škola kineziologa republike Hrvatske. Zbornik radova. Kineziloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. [in Croatian]