Uputstvo za autore

NASLOV RADA
(NAJVIŠE DVA REDA)
Ime i prezime prvog autora, Ime i prezime drugog autora

1Naziv organizacije, 2Naziv organizacije


Apstrakt: Svaki rad mora sadržati apstrakt. Apstrakt treba da sadrži osnovnu ideju sa konačnim rezultatima istraživanja. Rad treba pisati u skladu sa uputstvom u nastavku. Apstrakt može sadržati do 250 reči.
Ključne reči: Najviše pet ključnih reči ili fraza odvojenih zarezom.

UPUTSTVO AUTORIMA ZA SLANJE RADOVA
Rad mora sadržati jasan uvod, naveden problem, način rešavanja problema, rezultate, zaključak i reference. Rad ne treba da sadrži više od 8 stranica formata B5 (16,8 x 24,0 cm), uključujući slike, tabele i reference. Margine moraju biti: gornja i donja 2,5 cm, unutrašnja 2,5 cm i spoljašnja 2 cm. Stranice ne treba da budu numerisane.
Naslov rada (koristite font Times New Roman 12; naslov mora biti označen opcijom Bold) treba da bude postavljen na sredini prve stranice, pomeren za dva razmaka, veličina fonta 10 pt, ispod gornje margine. Nakon naslova treba ostaviti jedan razmak, veličina fonta 10 pt. Rad mora biti poslat Programskom odboru Kongresa u elektronskom obliku (PDF ili DOC) putem obrasca za podnošenje radova, ili kao prilog e-mail-u na siz@apeiron-edu.eu.
Trebalo bi da postoji natpis iznad tabele, koji navodi, na primer, „Tabela 1. Interkorelaciona matrica“. Ispod slike treba da bude broj i legenda, na primer “Slika 3: Rad sa predškolskim decom”.
Uredništvo prihvata rukopise napisane na engleskom (američki ili britanski engleski) i opciono na nekom od slovenskih jezika.
Rukopisi mogu biti odbijeni ako su napisani na lošem engleskom ili slovenskom jeziku. Autor je u potpunosti odgovoran za stil (formalan, nepristrasan u bilo kom smislu), jezik i sadržaj rada. Ipak, Urednički odbor ima pravo da komentariše formu i jezik rada pre nego što bude prihvaćen za objavljivanje. Očekuje se dobra, standardna upotreba gramatike u pisanom engleskom jeziku. Izbegavajte nestandardne skraćenice.

REFERENCE
Potrebno je navesti sve izvore koji se koriste za vaš rad. Preporučuje se APA stil citiranja.
Autori moraju da navedu kontakt podatke autora sa njegovim/njenim punim imenom, akademskim nazivom, institucijom, adresom, e-mail adresom i brojem telefona (opciono).

PROCEDURA RECENZIJE
Radovi poslati časopisu će najpre biti ocenjeni od strane Uredništva imajući u vidu nekoliko kriterijuma: prikladnost teme i sadržaja časopisa; uređivanje (priprema rukopisa) i format; i “opšta” valjanost. Ako su ovi kriteriji ispunjeni, rad će biti poslat na dvostruku anonimnu recenziju od strane najmanje dva priznata i nezavisna recenzenta, a proces recenzije može trajati do 8 sedmica.
Samo radovi koji dobiju pozitivne recenzije će biti prihvaćeni. Jedan od presudnih razloga recenzije je navođenje citata i referenci relevantne literature. Urednički odbor ima pravo da komentariše formu rada pre nego što on bude prihvaćen za objavljivanje. Redakcija nije obavezna da objavljuje radove po hronološkom redosledu njihovog prijema ili po redosledu po kom su prihvaćeni za objavljivanje. Nijedan značajan deo rada ne treba da bude objavljen negde drugde. Prikazivanje rezultata u izvodima, sažecima, apstraktima, disertacijama i magistarskim tezama, recenzijama i radovima sa konferencija (do tri stranice, koje sadrže sažetke, grafičke prezentacije i reference) ne smatra se objavljivanjem. Ako rukopis sadrži rezultate koji su već objavljeni, autor(i) moraju dobiti pristanak prvog izdavača i jasno citirati izvor.