Razlike u stavovima studenata glume prema fizičkom vježbanju i sportsko-rekreativnim aktivnostima

Volume 8, Issue 2 (2018)

Razlike u stavovima studenata glume prema fizičkom vježbanju i sportsko-rekreativnim aktivnostima
Nenad Rađević, Mersad Čuljević
Apstrakt: 
Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje razlika u stavovima o fizičkom vježbanju studenata Akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci i Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu i njihovim preferencijama prema pojedinim sportskim i rekreativnim aktivnostima. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 59 studenata sa ova dva fakulteta. Obzirom na zahtjeve, u pogledu fizičkih sposobnosti i fizičkog izgleda, koje pred buduće glumce postavlja savremena pozorišna i filmska produkcija, smatramo da fizičko vježbanje treba da bude njihova svakodnevna potreba. Dobijeni rezultati istraživanja su ukazali na zadovoljavajući nivo fizičke aktivnosti studenata glume sa ova dva univerziteta. Nije pronađena značajna razlika u stavovima studenata prema fizičkom vježbanju u odnosu na pol i mjesto studiranja. Rezultati istraživanja ohrabruju, pokazujući svjesnost studenata glume o značaju bavljenja fizičkim vježbanjem u smislu podizanja kvaliteta života ali i rada i umjetničkog stvaralaštva kod istih.
Ključne riječi: 
studenti glume, stavovi, interesi, fizičko vježbanje, sportovi
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Ashutosh, A., Nrusingha, P., & Anshuman, M. (2016). Students sports activity prefrence and their attitudes toward physical education. International Journal of Modern Trends in Engineering and Research, 3(3), 328–332.
 • Bosnar, K., & Prot, F. (1993.). Prilagodba škola K1 stava prema športu populaciji studenata Kineziološkog fakulteta. U: Findak, V. (ured.), 2. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Motorička znanja u funkciji razvoja čovjeka“  (str. 64–69). Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
 • Crnjac, D., Brekalo, M., & Šilić, N. (2013). Razlike u stavovima prema borilačkim sportovima studenata Kineziološkog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U: Findak, V. (ured.), 22. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 197–202). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 • Ghofrani, M., & Golsanamlou, M. (2012). Students perception of physical education courses and its relationship with their participation in sport activities. Sport SPA, 9(1), 21–31.
 • Hackney, A. C. (2006). Exercise as a stressors to a human neuroendocrine system. Medicine (Kaunas), 42(10), 788–797.
 • Haralambos, M., & Holborn, M. (2002). Sociologija-teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
 • Kamtsios, S. (2011). Differences in attitudes towards exercise, perceived athletic ability, perceived physical attractiveness and participation in physical activity in children and adolescents aged 10 to 18 years old. Journal of Sport and Health Research, 3(3), 129–142.
 • Lolić, V., Nešić, M., Fratrić, F., & Srdić, V. (2012). Životne navike i sportsko-rekreativne aktivnosti studenata Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka. Sportske nauke i zdravlje, 2(1), 50–59.
 • Ostojić, S., Mazić, S., & Dikić, N. (2003). Telesne masti i zdravlje. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.
 • Prot, F., & Radić, K. (2010). Stav studentica i studenata Kineziološkog fakulteta prema borilačkim sportovima. U: Findak, V. (ured.), 19. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 172–176). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 • Radisavljević, Janić, S., Milanović, I., & Lazarević, D. (2012). Fizička aktivnost adolescenata: uzrasne i polne razlike. Nastava i vaspitanje, 61(1), 183–194.
 • Ünlü, H., Karahan, M., Aydos, L., & Öner M. (2011). A comparative study: The attitudes of Turkish and foreign male students to the physical education lesson. Croatian Journal of Education, 13(1), 169–187.
 • Vračan, D., Pisačić, T., & Slačanac, K. (2009). Stavovi prema vježbanju i interesi prema pojedinim sportskim aktivnostima studenata Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U: Neljak, B. (ured.), 18. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 522–527). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.