Razlike u razvojnim karakteristikama i telesnom sastavu učenika i džudista

Volume 1, Issue 1 (2011)

Razlike u razvojnim karakteristikama i telesnom sastavu učenika i džudista
Jusuf Sinanović, Igor Ilić, Hadži Saša Ilić
Apstrakt: 
Fizička aktivnost i sport igraju sve važniju ulogu u pravilnom rastu i razvoju, uz optimalno održavanje telesne mase i masnog tkiva.
Osnovni cilj ovog istraživanje je utvrđivanje razlike u antropometrijskim karakteristikama, bodi mass indeksu, procentu i količini masti kod učenika osnovnih škola i džudista Tutina starih 10 godina.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku 43 učenika i 10 džudista starosti 10 godina iz Tutina. Rezultati su pokazali da nema statistički značajne razlike u razvojnim karakteristikama izuzev obima trbuha (p= .05) čije vrednosti kod džudista iznose 62,9 cm, a kod učenika 67,7 cm.
Vrednosti body mass index-a kod učenika iznose 17,7±3,05 kg/m2 a kod džudista 17,9±3,01 kg/m2. Vrednosti masti u procentima i apsolutnim vrednostima ukazuju da su statistički značajno veće kod učenika u odnosu na džudiste na nivou značajnosti (p= .00).
Ključne riječi: 
Antropometrijske karakteristike, telseni sastav, učenici, džudisti
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  1. Ahmetović, N., Ćatović, S., Kendić, S., Ćatović, A. i Ahmetović, A. (2000). Ispitivanje ishrane i uhranjenosti školske djece. Homo sportikus, University of Sarajevo Faculty of sport, 116(00), 60-72.
  2. Bauer, D., Varahram, I., Proest,G. & Halter, U.(2001). Benefits from aerobic excersise in patients with major depression: A pilot study. Britsh Journal of Sports medicine, (35), 114-117.
  3. Đurašković, R., Simov,S. i Živanov-Ćurlis, J. (2006). Razvojne karakteristike učenika osnovnih škola u Leskovcu starih od 7-14 godina. Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine (287-297). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Novom Sadu.
  4. Jackson, A.S. & Pollock, M.L.(1985). Practcal assessment of body composition. Physician and Sports medicine, (5), 76-90.
  5. Mišigoj-Duraković (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučiišta u Zagrebu.
  6. Sharkey, J.B. & Gaskill, E.S. (2008). Vežbanje i zdravlje. Novi Sad: SP PRINT.
  7. Zsidegh, P. i sar. (2007). Body mass index, relative body fat and physical preformance of hungarian roma boys. Kineziology, 39(1), 15-20.