Razlike motoričkih dostignuća u košarci kod učenika osnovne škole

Volume 7, Issue 1 (2017)

Razlike motoričkih dostignuća u košarci kod učenika osnovne škole
Sanjin Džajić, Danijela Kuna
Apstrakt: 
Cilj istraživanja je utvrditi razlike motoričkih dostignuća u košarci kod učenika osnovne škole. U istraživanju je učestvovalo 280 ispitanika, muškog spola, podjeljeni u četiri subuzorka po 70 ispitanika.
Svaki subuzorak je predstavljao razrede od VI-IX razreda. Testovi motoričkih dostignuća u košarci su procjenjivali dostignuća sa pet testova u kojim se zahtjevala primjena tehnike hvatanja i dodavanja lopte, vođenja lopte i šutiranja lopte na koš.  U obradi podataka koristila se analiza varijanse (ANOVA), dok je post hoc analizom metodom Bonferroni analizirano između kojih subuzoraka postoje parcijalne razlike.
Dokazane su  parcijalne razlike u testovima motoričkih dostignuća hvatanje i dodavanje lopte u mjestu, hvatanje i dodavanje lopte u kretanju, vođenje lopte u slalomu i šutiranje lopte  na koš za 30 sekundi, dok nisu dokazane u testu šutiranje na koš sa različitih pozicija za 60 sekundi.
Post hoc analizom je potvrđeno da  u većini testova  nema  parcijalnih razlika između subuzoraka šestog i sedmog razred, te osmog i devetog. Međutim, razlike su utvrđene između  rezultata  šestog i sedmog razreda sa rezultatima osmog i devetog razreda. Pojavi razlika između mlađih i starijih testiranih subuzoraka doprinosi povećan nivo motoričkog znanja,  koji je nastao djelovanjem nastavnog procesa i razvoj motoričkih sposobnosti na koje pored nastavnog procesa doprinosi ubrzan proces rasta i razvoja, koji je naročito izražen kod starijih testiranih subuzoraka.
Nepostojanje značajnih razlika između rezultata šestog i sedmog  i osmog i devetog razreda  pokazuje da je potreban duži vremenski period učestvovanja u nastavnom procesu kako bi nastale značajnije promjene u obilježjima, između ostalog motoričkim znanjima i motoričkim sposobnostima, koje doprinose boljim rezultatima u testiranim varijablama.
Bolje efekte nastavnog procesa možemo očekivati ako uradimo analizu izvedbenih planova i programa, koja obuhvata provjeru zastupljenosti nastavnih sadržaja na nastavi i koji su metodičko-organizacioni oblici rada primjenjivani, kao i evaluaciju provedenog plana i programa rada na osnovu koje će se dobiti povratna informacija u kojoj mjeri se uspjelo sa provodjenom zamišljenog plana.

Ključne riječi: 
motorička dostignuća, košarka, učenici, osnovna škola
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Aruković, Z. (2013). Kanoničke relacije morfoloških odlika, motoričkih sposobnosti i situacionih testova kod košarkaša. [Canonical relations of morphological features, motor abbilities and situational tests of basketball players aged 12-14 years]. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje„Sport Mont“,vol.37-39/XI, p.580-583.
 • Bajrić, O. & Srdić.V (2015). Prognostički kvaliteti Euro-fit baterije motoričkih testova u odnosu na specifične strukture kretanja  u sportskim igrama. [Predected qualities of  Euro-fit  battery motor`s tests in relation to the specific movement structures in sport`s games]. Sportske nauke i zdravlje br. 5 (1), p. 45-54
 • Burton, A. W. & Miller, D. E. (1998). Movement Skill Assessment. Champaign, IL:Human Kinetics.
 • Coker C. A, (2009). Motor Learning and Control for Practitioners: HH Publishers.
 • Čoh.M., Jovanović-Golubović, D. & Bratić M. (2005). Motor learning in sport. Physical Education and Sport ,Vol. 2, No 1, p. 45 – 59.
 • Fetz, F. & Kornexl, E. (1993). Sportmotorische Tests. Praktische Anleitung zu sportmotorischen Tests in Schule und Verein. Wien: Pädagogischer Verlag.
 • Hadžić, R. (2007). Utjecaj  bazičnih motoričkih sposobnosti i konativnih karakteristika na brzinu vođenja lopte i preciznost u košarci. [Influence of motor abilities and cognitive characteristics on speed of ball dribling and accuracy in basketball]. U zborniku radova III Kongresa i IV Međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije „Sport Mont“,vol. 12-14, (p. 180-185). Podgorica: Crnogorska sportska akademija Podgorica
 • Hadžikadunić M. & Mađarević M.,(2004). Metodika tjelesnog odgoja sa osnovama fiziologije vježbanja.[Method of phyisical education with basic exercising physiology]. Zenica: Pedagoška akademija Zenica
 • Jašarević, I., Jašarević, Z., Biberović, A. & Džibrić, Dž. (2013). Utjecaj morfoloških karakteristika na standardizaciju valorizacionog modela za procjenu motoričkih znanja iz košarke. [The effect of students morphological characteristics on standardization of  evaluated models for assesing basketball motor skills]. U zborniku radova. Međunarodna konferencija sportske nauke i zdravlje, (p. 369-373). Banja Luka: Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banja Luka.
 • Jovanović- Golubović.D & Kocić. M. (2004). Utjecaj psihomotorne ravnoteže na preciznost ubacivanja lopte u koš. [Influence of psychomotor balance on precise shooting on basket]. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje„Sport Mont“ br. 2/II, p. 29-34
 • Karalejić, M., Jakovljević, S. & Janković, N.(2008). Motoričke sposobnosti i košarkaške veštine mladih košarkaša (13-14 godina) i njihova međusobna povezanost.(Abstrakt) [Motor abilities and basketball skills of  young  basketball players (13-14 age old) and their mutal correlation]. U Zborniku apstrakta, „Teoretski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja“.(p.31). Beograd: Fakultet za sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u  Beogradu.
 • Kosinac, Z.(2011). Neurološko-fiziološke osnove stvaranja motoričkog programa i motoričkog učenja. [Neurological-physiological bases of creating motor programs and motor learning]. U Zborniku radova 20. Ljetne škole kineziologa republike Hrvatske. (p. 441-446). Poreč: Hrvatski školski sportski savez Zagreb
 • Meinel, K. & Schnabel, G. (2004). Bewegungslehre –Sportmotorik. Abriss einer Theorie des sportlichen Motorik unter paedagogische Aspekt. 10. Durchgesehene und aktualisierte Auflage. Munchen: Sudwest Verlag Munchen.
 • Mikić, B. (2000). Psihomotorika (2.izdanje.) [Psychomotorics]. Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet.
 • Miletić, Đ. (2013). Motoričko učenje i transfer znanja. [Motor learning and transfer of knowledge].U Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa republike  Hrvatske.(p. 56-63). Poreč: Hrvatski školski sportski savez Zagreb
 • Mirvić. E. (2006). Relacije između motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti u košarci.[Correlation of motoric and situation-motoric capabilities in basketball]. U zborniku radova II Kongresa i III Međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije „Sport Mont“.Vol. 10-11, (p. 74-79). Podgorica: Crnogorska sportska akademija Podgorica.
 • Neljak. B. (2013). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. [Methodology of kinesiology for junior high school and high school]. Zagreb: Gopal.doo. Zagreb.
 • Pistotnik B. (2003.) Osnove gibanja. Gibalne sposobnosti in osnovna sredstva za njihov razvoj v športni praksi. [Basic of movement; Movement abilities and basic means for their development in sport's practice]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. Inštitut za šport.
 • Sekulić, D. & Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. [Basic of transformation procedures in kinesiology]. Split: Sveučilište u Splitu. Fakultet prirodnoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije.
 • Tabachnick.B.G. & Fidell. L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.