Pozitivno pravna regulativa kao činilac upravljanja sportskom organizacijom

Volume 10, Issue 1 (2020)

Pozitivno pravna regulativa kao činilac upravljanja sportskom organizacijom
Branimir Nešić, Milan Nešić
Apstrakt: 
Upravljanje sportskim organizacijama, posmatrano kroz kontekst njihovog legaliteta i legitimiteta, dominantno se oslanja na područje pozitivno pravne regulative u sportu, što se uslovno može smatrati egzistencijom „sportskog zakonodavstva“ u određenom društvenom okruženju. Njime je obuhvaćen skup zakona i pravnih regulativa koji upravljaju odnosima, postupcima i funkcionisanju sportskih organizacija. Pitanja pozitivno pravnog regulisanja odnosa u sportu usmeravaju pažnju na sledeće pravne akte u državi: ustav, zakone, podzakonska normativna akta i interna (organizacijska) pravna akta. Posmatrano iz ugla sporta (kao društvene pojave i prakse) pojam pozitivnog prava se mora tretirati kroz njegovu determinisanost koja se odnosi na sva pravila društvenog ponašanja koja su prihvaćena i važe u određenoj državi. Svi akteri i učesnici sportskog procesa (stejkholderi sportskog sistema) neophodno je da budu informisani o osnovnim aspektima pravnih normi koje tvore biće pozitivnog prava. Rad se, u osnovi, bavi teorijskom eksplikacijom značaja pozitivno pravne regulative kao bitnog činioca upravljanja u sportskim organizacijama.  Kontekst predmetnog razmatranja usmeren je na okruženje sportskog sistema u Republici Srbiji.
Ključne riječi: 
pozitivno pravo, zakonska regulativa.
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
Bačić, A., & Bačić, P. (2011). Lisabonski ugovor i novi start europskog sportskog prava [Lisbon Agreement and a New Start of the European Sports Law]. Collection of Papers of the Faculty of Law of Split, 48(4), 681-702.
Kačer, H. (2009). Uvod i osobe u športu//(Uvod) u sportsko pravo [Introduction and Persons in Sport//(Introduction) to the Sports Law]. Zagreb: Inženjerski biro d.d.
Criminal Code, “Off . Gazette of the RS“, no. 85/2005, 88/2005-corrigendum, 107/2005-corr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 and 35/2019.
Kremenović, O. (2015). Uvod u sanitarno zakonodavstvo [Introduction to Sanitary Legislation]. Zenica: Faculty of Law.
Kutlešić, V. (2005). Osnovi prava [Fundamentals of Law]. Belgrade: Offi cial Gazette.
Mitrović, D. (2007). Osnovi prava [Fundamentals of Law]. Belgrade: Singidunum University.
Nešić, M.(2008). Upravljanje znanjem u sportu i turizmu [Knowledge Management in Sport and Tourism]. Business economy, 2(1), 163-180.
Nešić, M. (2008a). Sport i menadžment [Sport and Management]. Novi Sad: Tims.
Nešić, M., & Lolić, V. (2008). Osnovi menadžmenta u sportu [Fundamentals of Management in Sport]. Banja Luka: Apeiron.
Nešić, M.(2014). Kaizen kao poslovna fi lozofi ja u sportskim organizacijama [Kaizen as Business Philosophy in Sports Organisations]. TIMS Acta, 8, 101-111.
Nešić, M., & Fratrić, F. (2013). Intelektualni kapital kao činilac razvoja sportske organizacije u uslovima ekonomske krize [Intellectual Capital as a Factor of Development of a Sports Organisation in the Circumstances of Economic Crisis]. In: B. Dimitrijević (edit.). Scientifi c conference ‘’Global Economic Crisis and Business Economy’’, University Collection, Sremska Kamenica: Educons, IV, 503-513.
Nešić, M. (2017). Japanski menadžment u sportskim organizacijama – realnost ili teorijska fi kcija [Japanese Management in Sports Organisations – Reality or Theoretical Fiction]. TIMS Acta, 11(2), 121-131.
Nešić, M. (2018). Menadžment [Management]. Novi Sad: Tims.
Nešić, M. (2020). Sportski događaji [Sports Events]. Novi Sad: Tims.
Popović, J. (2010). Hijerarhija u donošenju, primeni i poštovanju zakonodavstva sa posebnim osrvrtom na arhivska zakonodavstva [Hierarchy in Enactment, Application and Observing the Legislation with Particular Regard to Archives Legislations]. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 9, 111-120.
Rulebook on sports branches and fi elds in the Republic of Serbia and sports disciplines within the sports branches and fi elds. “Off . Gazette of the RS“, no. 51/2016, 95/2016, 59/2017, 84/2017 and 44/2018.
Rulebook on detailed conditions for the performance of sports activities and sport business industry activities “Off . Gazette of the RS” no. 42/2017.
Rulebook on the competent national sports federations for sports branches and fi elds in the Republic of Serbia. “Off . Gazette of the RS”, no. 95/2016 and 45/2018.
Rulebook on the national categorisation of sports. “Off . Gazette of the RS”, no. 12/2017. Rulebook on detailed conditions for the performance of sports activities and sport business industry activities. “Off . Gazette of the RS”, no. 42/2017.
Rulebook on the use of public sporting facilities and performance of sports activities at public sporting facilities. “Off . Gazette of the RS”, no. 55/2013.
Rulebook on the nomenclature of sports professions and titles. “Off . Gazette of the RS”, no. 7/2013.
Rulebook on the contents and method of keeping the Single Register of associations, organisations and entrepreneurs in the fi eld of sport. “Off . Gazette of the RS”, no. 108/2017.
Raič, A. (1999). Sportski menadžment [Sports Management]. Belgrade:Sports Academy.
Tomić, M. (2007). Sportski menadžment [Sports Management]. Belgrade: Datastatus. 
Šegvić, S. (2011). Može li se govoriti o vojnom sportskom pravu kao dijelu sportskog prava? [Can be the military sports law considered as a part of the sports law?] Collection of papers of the Faculty of Law of Split, 48(4), 775-802.
Šuput, D. (2010). Sportsko pravo u Republici Hrvatskoj [Sports Law in the Republic of Croatia]. The Central and Eastern European Online Library, 316-333. (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=548766).
Vuleta, D. (2015). Sudska regulacija pravnih odnosa na području sportskog prava [Court Regulation of Legal Relationships in the Field of Sports Law]. Collection of papers of the Faculty of Law in Split, 52(4), 1139-1157.
Law on Sports of the Republic of Serbia. “Off . Gazette of the RS”, no. 10/2016.
Law on the Prevention of Violence and Improper Behaviour at Sports Events. “Off . Gazette of the RS“ no. 67/2003, 101/2005-other law, 90/2007, 72/2009-other law, 11/2009, 104/2013-other law and 87/2018.
Law on the Prevention of Doping in Sports. “Off . Gazette of the RS“, no.111/2014.
Law on Public Peace and Order. “Off . Gazette of the RS“, no. 6/2016 and 24/2018.
Law on Personal Income Tax. “Off . Gazette of the RS“, no. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – other law, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – corr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – decision of the CC, 7/2012 – adjusted RSD amount., 93/2012, 114/2012 – decision of the CC, 8/2013 – adjusted RSD amount, 47/2013, 48/2013 – corr., 108/2013, 6/2014 – adjusted RSD amount, 57/2014, 68/2014 – other law, 5/2015 – adjusted RSD amount, 112/2015, 5/2016 – adjusted RSD amount, 7/2017 – adjusted RSD amount, 113/2017, 7/2018 – adjusted RSD amount, 95/2018, 4/2019 – adjusted RSD amount, and 86/2019.
Law on Accounting. “Off . Gazette of the RS”, no. 62/2013, 30/2018 and 73/2019-other law.
Law on Contract and Torts. “Off . Gazette of the SFRY”, no. 29/78, 39/85, 45/89 – decision of the CCY and 57/89, “Off . Gazette of the FRY”, no. 31/93 and “Off . Gazette of SCG”, no. 1/2003 – Constitutional Charter.
Labour Law. “Off . Gazette of the RS”, no. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – decision of the CC, 113/2017 and 95/2018 – authentic interpretation.
Law on Copyright and Related Rights. “Off . Gazette of the RS”, no. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – decision of the CC and 66/2019.
Law on Public Information and Media. “Off . Gazette of the RS”, no. 83/2014, 58/2015 and 12/2016 – authentic interpretation.
Law on Free Access to the Information of Public Interest. “Off . Gazette of the RS” 120/2004, 54/2007, 104/2009 and 36/2010).