Indeks telesne mase kao činilac opredeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na univerzitetu

Volume 1, Issue 1 (2011)

Indeks telesne mase kao činilac opredeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na univerzitetu
Milan Nešić, Vidosav Lolić, Velibor Srdić, Ajša Meholjić-Fetahović
Apstrakt: 
Glavno obeležje vremena u kome danas mladi žive jeste deficit fizičke aktivnosti u svim društvenim slojevima. Drastično smanjenje kretanja i telesne aktivnosti direktno se odražava i na zdravstveni status mladih. Studentska populacija, takođe, nije izuzeta iz ovakvih trendova.
Optimalne fizičke aktivnosti su uslov za očuvanje zdravlja i normalnog funkcionisanja organa budući da kretanje predstavlja imanentnu potrebu čoveka koja je, od strane psihologa, svrstanu u sferu primarnih bioloških motiva. Zbog toga je i predmet ovog istraživanja bio usmeren na procenu stanja indeksa telesne mase (BMI) kod populacije studenata Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci. Cilj rada je, između ostalog, bio i utvrđivanje specifičnosti distribucionih parametara, te njihov eventualni uticaj na opredeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na Univerzitetu.
Istraživanje je realizovano na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci, kao transverzalna studija, uz primenu Survay metoda i obuhvatilo je ukupno 321 ispitanika, studenata ovog Univerziteta. Istraživački cilj je bio usmeren, između ostalog, i na detekciju indeksa telesne mase studenata i njegov eventualni uticaj na opredeljenja prema upražnjavanju sportsko-rekreativnih aktivnosti u okviru Univerziteta.
Ključne riječi: 
indeks telesne mase, studenti, sportsko-rekreativne aktivnosti
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  1. Dopsaj, M. i saradnici (2006). Dijagnostika stanja indeksa telesne mase studenata Policijske akademije. Sportska medicina, Beograd, Vol. 5 (4), 180-191.
  2. Nešić, M., Fratrić, F., Ilić, D. (2010). Motivation determinants of physical activity of Educons University female Students. 5th Congress Youth sport 2010, University of Ljubljana, Faculty of sport, Book of Abstacts, 160; Proceedings, 285-290;
  3. Nićin, Đ., Lolić, V., Lolić, D., Srdić, V. (2009). Sportske aktivnosti studenata u funkciji bolonjskog procesa. II međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija ’’Nastava i bolonjski proces, Subotica, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Zbornik radova, 252-259.
  4. Radoš, J., Nešić, M. (2010). Sport na univerzitetu kao oživotvorenje ideje kalokagatije. Poslovna ekonomija, Sremska Kamenica, IV (1),149-156 ;
  5. Rančić, N. i saradnici (2009). Ispitivanje uticaja prekomerne telesne mase na kvalitet života zdravstvenih radnika. Medicinski pregled, Beograd, LXII (1-2), 74-78.
  6. WHO. Preamble to the constitution of th World Health Organization as adopted by the International Health Conference. New York. 19-22 June, 1946: signed un 22 July 1946 bythe representatives of 61 States: official records. Geneva: WHO; 1946:2: 100.