Fizička aktivnost kao šansa za romsku decu u nepovoljnim životnim uslovima

Volume 8, Issue 2 (2018)

Fizička aktivnost kao šansa za romsku decu u nepovoljnim životnim uslovima
Sabolč Halaši, Josip Lepeš, Andrea Živković Vuković, Nevenka Zrnzević
Apstrakt: 
Veoma su retka i danas istraživanja koja prikazuju morfološke i motoričke pokazatelje romske dece i koja se problematikom bave u odgovarajućem obimu što se tiče humane biologije, ali i statističkih zakonitosti. Cilj našeg istraživanja je bio da se uporede razvojni pokazatelji romske i neromske dece razne uzrasne dobi i da se izvrši analiza između pokazatelja telesnog razvoja kao i rezultata u motoričkim postignućima. Naravno ukoliko se utvrdi da su razlike signifi kantne da se utvrdi u kojoj meri romska deca zaostaju u razvoju. U istraživanje smo uključili 184 učenika koji su se deklarisali da pripadaju romskoj populaciji na teritoriji opština Kanjiža i Novi Kneževac, a u uzorak smo uzeli i dečake neromske populacije u istom broju. Starosna dob dečaka iz obe skupine (romske i neromske dece) nalazio se rasponu između 6,51 i 14,50 godina u periodu istraživanja.
Ključne riječi: 
BMI, brzina, izdržljivost
Puni tekst: 
PDF
Reference: