Efekti programa High-low aerobika na morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole

Volume 1, Issue 1 (2011)

Efekti programa High-low aerobika na morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole
Sanja Mandarić, Aleksandra Sibinović, Milena Mikalački, Stanimir Stojiljković
Apstrakt: 
Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde efekti programirane nastave high-low aerobika na morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole. Istraživanje je primenjeno na uzorku 31 učenice, osmih razreda osnovne škole „Vožd Karađorđe” iz Leskovca, koje su bile podeljene u dve grupe: eksperimentalnu (N=16) i kontrolnu (N=15). Eksperimentalni faktor predstavljala je posebno programirana nastava high-low aerobika, koja je trajala osam nedelja i realizovala se u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja. Kontrolna grupa pohađala je program propisan po Nastavnom planu i programu, Ministarstva prosvete Republike Srbije. Efekti programa high-low aerobika praćeni su u prostoru morfoloških karakteristika (osam varijabli) i u prostoru funkcionalnih sposobnosti (jedna varijabla). Rezultati istraživanja su pokazali da je program high-low aerobika, uticao na poboljšanje morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti učenica, u odnosu na učenice iz kontrolne grupe. Dobijeni rezultati istraživanjem ukazuju na pozitivne aspekte high-low aerobika na očuvanje pravilnog rasta i razvoja dece.
Ključne riječi: 
fizičko vaspitanje, morfološke karakteristike, funkcionalne sposobnosti, „high-low” aerobik
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 1. Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ., Višnjić, D. (1992). Fizičko vaspitanje: teorijsko-metodičke osnove stručnog rada. Niš: NIU „Narodne novine“.
 2. Brick, L.G. (1996). Fitness aerobics. Champaign, III.: Human Kinetics.
 3. Cvetković, M. (2007).Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. (Doktorska disertacija), Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 4. Grassi, G. P.; Turci, M.; Sforza C. (2006) Aerobic fitness and somatic growth in adolescent: a cross sectional investigation in a high school context. J. Sports Med Phys Fitness, 46(3), 412-8.
 5. Grego, L.; Luiz, M. H.; Goncalves, A.; Padovani C. R. (2006). Physical codition and health of practicing dancers and school – girls. Educacao fisica e trinamento, 25 (2), 97-112
 6. Kuper, K. (1975) Novi Aerobik. Beograd: NIP Partizan.
 7. Maksimović, S. (2000). Efekti dva različita programa rukometa petog razreda osnovne škole.(Magistarski rad). Beograd: Fakultet fizičke kulture.
 8. Mandarić, S. (2003). Efekti programiranog vežbanja uz muziku kod učenica sedmih razreda osnovne škole. (Doktorska disertacija). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog.
 9. Mandarić, S., Kocić, S., Milinković, D. (2010). Komparativna analiza strukture treninga različitih fitnes programa. Zbornik radova, (pp 190-194). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 10. Obradović, J. (1999). Struktura i relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika vežbačica aerobne gimnastike. (Magistarski rad), Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
 11. Popov, J. (1995). Uticaj aerobika kao sredstva fizičkog vaspitanja o obrazovanja u srednjoj školi. (Diplomski rad), Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
 12. Reljić, J. (1979). Metodske osnove tjelesnog odgoja (Basic Methodological Units of Physical Education). Kineziologija, (1-2), 89-92.
 13. Saveljić, V. (1971). Fizičko vaspitanje učenika u teoriji i praksi. Beograd: Fizička kultura br.3-4.
 14. Sekulić, D. (1997). Mogućnost primjene modificiranog programa step aerobika u treningu eksplozivne snage tipa skočnosti (Possibilities of Applying Modified Step Aerobics Programme in Explosive Power Training such as Jump Training). V Zbornik radova "Suvremena aerobika" (pp.121-125). Zagreb: FFK iZagrebački športski savez.
 15. Sekulić, D.; Rausavljević, N.; Zenić, N. (2003). Changes in motor and morphological measures of young women induced by the HI-LO and Step aerobic dance programs. Kineziologija, 35 (1), 48-58.
 16. Ušanj, A. (1997). Kratek pregled osnov športnega treninga. Ljubljana: Fakultet za šport.
 17. Vozarević. J. (1992). Aerobna gimnastika i njen uticaj na repetitivnu snagu i gipkost vežbačica različite životne dobi. (Diplomski rad). Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
 18. Žigić, D. (2003). Faktori rizika i hronično nezarazne bolesti. Beograd: Opšta medicina.