Analiza kvantitativnih promjena pokazatelja motoričkih znanja učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja

Volume 8, Issue 1 (2018)

Analiza kvantitativnih promjena pokazatelja motoričkih znanja učenika srednje škole pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja
Senad Bajrić, Osmo Bajrić, Velibor Srdić, Saša Jovanović
Apstrakt: 
Istraživanje je provedeno na uzorku ispitanika koji je obuhvatio 166 učenika „Mješovite srednje tehničke škole“ I. i II. razreda muškog spola iz Travnika koji su u toku školske 2016/2017 godine redovno pohađali nastavu tjelesnog odgoja. U istraživanju je primijenjeno ukupno 15 varjabli za procjenu nivoa usvojenosti motoričkih znanja (po tri varijable za procjenu motoričkih znanja košarke, odbojke, rukometa, nogometa i atletike). Osnovni cilj istraživanja bio je da se longitudinalnom studijom u trajanju jedne školske godine utvrde kvantitativne promjene motoričkih znanja učenika srednje škole pod uticajem programskih sadržaja redovne nastave tjelesnog odgoja. Kvantitativne promjene motoričkih znanja i analiza razlika između inicijalnog i finalnog mjerenja utvrđeni su analizom promjena pod modelom razlika i SSDIF analizom (Bonacin, 2004). Projekcijom podataka mjerenja defininisana je hipotetska matrica mjerenja, a eksplikacijom skupa linearnih pomaka na matricu asocijacije dolazi do strukturnog vektora koji opisuje kvantitativne promjene, uvažavajući relacije inicijalnih varijabli. Rezultati SSDIF analize ukazuju da je jednogodišnji nastavni program tjelesnog odgoja izazvao statistički značajne promjene motoričkih znanja na globalnom nivou (p = 0.000). Prema dobijenim rezultatima kvantitativne globalne promjene su nesumnjivo značajne i protežu se preko cijelog skupa analiziranih varijabli. Veći je broj varijabli koje doprinose tim kvantitativnim promjenama, ali su doprinosi pojedinih varijabli diskriminativnoj funkciji relativno mali, što znači da su nastali efekti blagi, bez dramatičnih promjena i u njima pozitivno učestvuju gotovo sve varijable.
Ključne riječi: 
kvantitativne promjene, motorička znanja, tjelesni odgoj
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Badrić, M., Prskalo, I., & Sporiš, G. (2015). Effects of Programmed Training on the Motor Skills of Female Basketball Players in School Sports Societies, Croatian Journal of Education Vol.17; Sp.Ed.No.1/2015: pages: 71-81
 • Badrić, M., Gašparić Baniček, Z. (2016). Utjecaj dodatne tjelesne aktivnosti na razvoj motoričkih sposobnosti učenica. U Zbornik radova 25. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 93 – 99. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
 • Bajrić, O., Šmigalović, M., Bašinac, I., Bajrić, S. (2012a). Globalne kvantitativne promjene bazičnih i situacionomotoričkih sposobnosti pod uticajem programa odbojke. Sportske nauke i zdravlje 2(1):22-28
 • Bajrić, O., Šmigalović, M., Bašinac, I., Bilić, Ž. (2012b). Qualitative changes of basic and situational-motor abilities in students under the influence of programmed practice involved in extracurricular activities. Acta Kinesiologica (6) 191-94:
 • Bonacin, D. (2004). Uvod u kvantitativne metode. Kaštela: Vlastito izdanje.
 • Bonacin, D. (2006). Definicija apsolutnih temelja spoznajnog kontinuuma, kvaliteta rada u području edukacije, spor¬ta i sportske rekreacije. U zborniku 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske ''Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije''. (pp. 405-408): Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 • Džibrić, Dž., Pojskić, H. & Huremović, T. (2009.). Efekti nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na bazično motoričke sposobnosti. U D. Bjelica (ur.) Zbornik radova sa V Kongresa i VI Međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije „Sport Mont” 2009., (18, 19, 20), 144 – 148. Podgorica: Montenegrosport.
 • Eurofit (1993). Eurofit Tests of Physical Fitness. 2nd Edition. Strasbourg.
 • Ferhatbegović, A., Pojskić, H., Ganić, E., Terzić, A., Hasanbegović, S., Džibrić, Dž. (2010). Utjecaj redovitog i dodatnog programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene u pokazateljima repetitivne snage učenika. Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske - Poreč: Hrvatski kineziološki savez , 2010, 104-111.
 • Findak, V. (1999). Planiranje, programiranje, provođenje i kontrola procesa vježbanja. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Findak, V., D. Metikoš, M., Mraković, B., Neljak, F. Prot (2000). Primijenjena kineziologija u školstvu - motorička znanja. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Hodžić, M. (2008). Razlike morfoloških obilježja I motoričkih sposobnosti transformacionim tretmanom u dodatnoj nastavi. U D. Bjelica (ur.) Zbornik radova sa V Kongresa i VI Međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije „Sport Mont” 2009., (18, 19, 20), 814 – 828. Podgorica: Montenegrosport.
 • Jurak, G.; Kovač, M.; Strel, J. (2007.). Utjecaj programa dodatnih sati tjelesnog odgoja na tjelesni i motorički razvoj djece u dobi od 7 do 10 godina. Kineziologija, 38 (2), 105 – 115. 19. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE 111
 • Maleš, B.; Žuvela, F.; Ravančić, D. (2007.). Utjecaj dodatnog atletskog vježbanja na motoričke sposobnosti sedmogodišnjih djevojčica. U N. Smajlović (ur.) Zbornik naučnih i stručnih radova 2. međunarodni simpozij novih tehnologija u sportu, NTS Sarajevo 2007., 113 – 115. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
 • Milanović, I. (2011). Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. (Doktorska disertacija). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Milenković, D., Pelemiš, M., Branković, N. (2011). Efekti dodatne nastave fizičkog vaspitanja iz fudbala na razvoj situaciono-motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Sport i zdravlje, 6 (1), 28-32.
 • Milanović, I., Radisavljević Janić, S. (2015). Praćenje fizičkih sposobnosti učenika osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Nikolić, I.; Bokor, I.; Breslauer, N. (2008.). Utjecaj eksperimentalnog tretmana na neke motoričke sposobnosti učenika četvrtog razreda osnovne škole, U B. Neljak (ur.) Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 192 – 198. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
 • Rađo, I, Bilić, Ž, Talović, M, Ramadanović, M. (2003). Nivo kvantitativnih promjena u skupu morfoloških i motoričkih varijabli učenika i učenica uzrasta 11 do 14 godina. Sportski logos, (1), ISSN 1512-875X. Mostar.
 • Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije.
 • Selmanović, A.; Milanović, L.; & Hrženjak, M. (2008.). Analiza utjecaja dodatnog programa odbojke na promjene u varijablama za procjenu motoričkih sposobnosti učenika 5. razreda osnovne škole. U B. Neljak (ur.) Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 184 – 191. Poreč: Hrvatski kineziološki savez.
 • Višnjić, D., Jovanović, A. i Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.