Stavovi studenata akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci prema fizičkom vježbanju

Volume 7, Issue 1 (2017)

Stavovi studenata akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci prema fizičkom vježbanju
Nenad Rađević, Siniša Vukadinović
Apstrakt: 
Savremena pozorišna i filmska produkcija zahtijeva glumce izuzetnih fizičkih sposobnosti, skladnog izgleda i tijela, gotovo izvajanog i taj kult najviše propagira Holivud – fabrika snova. Pozorišni i filmski repertoari u današnjem svijetu imaju potrebu za glumcima izvanrednih tjelesnih sposobnosti, brzih refleksa i akrobatske gipkosti. Nesumnjivo je da redovno fizičko vježbanje, u nastavnom i vannastavnom vremenu, ima izuzetnu ulogu u pripremi mladih studenata glume za njihova vrhunska ostvarenja. U cilju utvrđivanja stavova studenata Akademije dramskih umjetnosti u Banjoj Luci, smjer gluma, o važnosti bavljenja fizičkim vježbanjem i njihovim interesima prema pojedinim sportskim granama, anketirano je 27 studenata prve, druge i treće godine studija. Shodno zahtjevima koje pred njih postavlja savremena pozorišna i filmska produkcija, ovo istraživanje je potvrdilo izrazito pozitivan stav i interes studenata glume prema fizičkom vježbanju i sportskim aktivnostima. Dakle, postoji potreba da se jasno profiliše koncept fizičkog vježbanja studenata, kao dugoročni projekt, koji će doprinijeti podizanju kvaliteta života ali i rada i umjetničkog stvaralaštva kod studenata glume Univerziteta u Banjoj Luci.
Ključne riječi: 
studenti glume, stavovi, interesi, fizičko vježbanje
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  • Bosnar, K.., & Prot, F. (1993.). Prilagodba škola K1 stava prema športu populaciji studenata Kineziološkog fakulteta. U zborniku radova 2. ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske. Rovinj, 64– 69.
  • Hackney, A. C. (2006). Exercise as a stressors to a human neuroendocrine system. Medicine (Kaunas), 42(10).
  • Haralambos, M., & Holborn, M. (2002). Sociologija-teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.
  • Lolić, V., Nešić, M., Fratrić, F., & Srdić, V. (2012). Životne navike i sportsko-rekreativne aktivnosti studenata Univerziteta „Apeiron“ Banja Luka. Sportske nauke i zdravlje, 2(1), 50–59.
  • Ostojić, S., Mazić, S., & Dikić, N. (2010). Telesne masti i zdravlje. Beograd: Udruženje za medicine sporta. str. 25.
  • Stephens. T., Jacobs, D. R., & White, C. C. (1985): A descriptive epidemiology of leisure time physical activity. Public Health Report, 100(2), 147–158.
  • Špehar, N., Gošnik, J., & Topolovac, I. (2007). Preferencije studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima u razdoblju od šest godina. U zborniku radova 19. ljetna škola škola kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 575–580.
  • Vračan, D., Pisačić, T., & Slačanac, K. (2009). Stavovi prema vježbanju i interesi prema pojedinim sportskim aktivnostima studenata Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U zbornik radova 18. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 522–527.