Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra „Fortuna“ Banja Luka

Volume 7, Issue 1 (2017)

Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra „Fortuna“ Banja Luka
Bogoljub Antonić, Ljiljana Stojanović-Bjelić, Habiba Ganić, Rosa Bajčić, Gordan Bajić
Apstrakt: 
Potreba za rekreacijom kao jednim od načina održavanja psihofizičkog zdravlja i radne sposobnosti, je bitna potreba savremanog čovjeka. Značajan broj ljudi, povremeno ili stalno, koristi u te svrhe bazene.
Međutim, rekreativne aktivnosti na bazenima, mogu da ugroze zdravlje, od kojih je rizik obolijevanja prouzrokovan mikrobiološkom i hemijskom kontaminacijom vode bazena najveći, tako da je neophodno odgovarajuće upravljanje bazenima kako bi se taj uticaj sveo na što manju mjeru.
Cilj ovog rada je da se ispita higijenska ispravnost i kvalitet vode otvorenih bazena SRC „Fortuna“ u periodu 2015 i 2016. godine i na osnovu rezultata ispitivanja procijeni bezbjednost korisnika bazena.
Ispitivanjima je utvrđeno da je voda bezbjedna za kupanje, čime je potvrđena uspostavljena radna hipoteza “da kvalitet vode u bazenima zavisi od pravilno vođenog postupka prečišćavanja i dezinfekcije vode u zavisnosti od opterećenosti bazena, provođenja odgovarajućih sanitarno-higijenskih mjera i ponašanja korisnika kao doprinosnih činioca onečišćenja vode”.

Ključne riječi: 
kvalitet, opasnost, rizk, mikroorganizmi, hemikalije
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  • Antonić, B. Mihajlović, B. i Antonić Darijana (2014), Plivanjem do zdravlja i upravljanje zdravstvenim rizicima od fizičkih i hemijskih opasnosti pri korištenju voda bazena za kupanje i rekreaciju, IV međunarodna konferencija „Sportske nauke i zdravlje“, Zbornik radova (191-198),
  • Antonić, B. Gligorić, M. Došić, A. Vujadinović, D. Grujić, R. i Babić Danijela (2016), Upravljanje hemijskim i mikrobiološkim kvalitetom vode u bazenima za kupanje i rekreaciju, Jurnal of Engineering & Processing Menagement, Volume 8, No 1, 2016, (91-101
  • Biberović, A. i Mačković, S. (2005), Plivanje medicinski aspekti, d.o.o.“OFF SET“ Tuzla
  • Dalmacija B., Ivančev-Tumbas Ivana, (2001), Kvalitet voda za rekreaciju, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju.
  • Danojević, D. Stoisavljević, D.i Balaban, M. (2009), Higijenska ispravnost bazenskih voda u Republici Srpskoj, Treći međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Zbornik radova 176-180, Banja Luka.
  • Grabež, Milkica i Rudić-Grujić, Vesna (2016), Zdravstvena ispravnost vode javnih bazena u Republici Srpskoj u 2015 godini, Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja Luka.
  • Ivančev-Tumbas, Ivana (1998), Efekti procesa pripreme vode za piće na sadržaj organskih materija i kinetika oksidacije ozonom, hipohloritom i hlordioksidom, Doktorska disertacija, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
  • Kurtović, H. (2008), Zdravstveni aspekti bazena za kupanje, skripta, Visoka medicinska škola, Sarajevo.
  • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima (2014) Službeni glasnik Republike Srpske br. 68.