Razlike u antropometrijskim karakteristikama, somatotipu i motoričkim sposobnostima karatista i nesportista

Volume 7, Issue 2 (2017)

Razlike u antropometrijskim karakteristikama, somatotipu i motoričkim sposobnostima karatista i nesportista
Saiti Blerim, Kostovski Zarko, Ganiu Visar, Ademi Agron, Shalja Egzon
Apstrakt: 
Antropometrijske karakteristike imaju za cilj da poboljšaju perfomanse u mnogim sportovima. Morfološki status vrhunskih sportista relativno je homogen, zavisno od sporta, i može se definisati kao obrazac za dostignuća sportista (Misigoj-Duraković, Matković i Medved, 1995). Somatotip odražava ukupni izgled ljudskog tijela i učestvuje u ukupnom morfološkom statusu tijela čovjeka (Ross, Ward, Leahy i Day 1982). Istraživanje je sprovedeno sa glavnim ciljem da se identifikuju razlike u antropometrijskim karakteristikama, somatotipu i nekim osnovnim motoričkim sposobnostima karatista i nesportista. Istraživanje je sprovedeno na 100 muških ispitanika uzrasta od 17 do 18 godina, karatista (50) i nesportista (50). Svrha ovog istraživanja je da se definišu razlike u antropometrijskim karakteristikama, somatotipu i bazičnim motoričkim sposobnostima karatista i nesportista. Obrazac za antropometrijska mjerenja definiše ISAK (Međunarodno društvo za unapređenje kinantropmetrije), osim varijabli: indeks tjelesne mase (BMI), procenat tjelesne masti (BF%) i mršavost tijela (ALBM), koji se izračunavaju prema metodologiji During Womerslay-a, dok varijabla (HWR) potiče iz softverskog programa somatotip 1.2, a mjerenje motoričkih sposobnosti je urađeno prema Eurofit bateriji testova. Za utvrđivanje razlika između dvije grupe ispitanika primijenjen je t-test za nezavisne uzorke, dok je procjena somatotipa obavljena prema metodologiji Heath-Carter-a sa 10 antropometrijskih mjera. Na osnovu rezultata dobijenih mjerenjem dviju grupa ispitanika, dokazano je da nema statistički značajnih razlika u antropometrijskim mjerama. Na osnovu naše studije, dok je u karateu prisutan uravnoteženi mezomorfni somatotip 3,07-4,28-2,85 kod nesportista preovladava endomorfni mezomorf somatotip 3,47-4,96-2,67. Statistički značajne razlike u komponentama somatotipa postoje u mezomorfnoj komponenti. Razlike u motoričkim sposobnostima idu u korist karatista.
Ključne riječi: 
somatotip, antropometrijske karakteristike, motoričke sposobnosti, karatisti, nesportisti
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
  1. Amusa, L., & Onyewadume, I. (2001). Anthropometry, body composition and somatotypes of Botswana national Karate players: A descriptive study. Acta Kines Univ Tart., 6, 7–14.
  2. Fritzsche, J., & Raschka, C. (2007). Sport anthropologists Untersuchungen zur Konstitutions typologies von Elite karate Sport Anthropological studies on the constitution typology of elite karate. Anthropol Anz., 65(3), 1–13.
  3. Gualdi-Russo, E, & Graziani, I. (1993). Anthropometric somatotype of Italian sport participants. J Sports Med Phys Fitness, 33(3), 282–291. PMid:8107482
  4. Harrison, G. A., Weiner, J. S., & Tanner, J. M. (1976). Human Biology. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. doi: 10.1080/03014467600001421, doi: 10.1080/03014467600001821, PMid: 1017819.
  5. Katić, R., Blažević, S., Krstulović, S., & Mulić, R. (2005). Morphological structures of elite karateka and their impact on technical and fighting efficiency. ColAnthropol, 29(1), 79–84.
  6. Kostovski Ž. , Đukanović N., Kostovska-Petkovska V.and Saiti B. (2017). Morphological characteristics with students – karate athletes and non-athletes „Fis Communications 2017” in physical education, sport and recreation, Faculty of sport and physical education , University of Niš pg.62-65.
  7. Misigoj-Duraković, M., Matković, B., & Medved, R. (1995). Morfoloska an tropometrija u sportu “Morphological anthropometry in sports”. Zagreb, Croatia: Fakultet za fizičku kulturu.
  8. Ross, W. D., Ward, R., Leahy, R. M., & Day, J. A. P. (1982). Proportionality of Montreal athletes. In J. E. L. Carter (Ed.), Physical Structure of Olympic Athletes. (pp. 81–106). Basel, Switzerland: The Montreal Olympic Games Anthropological Project. PMid: 7045039.
  9. Sandeep Roy S. and Samir S. (2014). Somatotype of non-athlete tribal school boys of West TripuraDistrict, Tripura. Biolife international quartely journal of biology & life science, ISSN (online): 2320-4257. Tripura, India. Pg 1365-1370.
  10. Zorba, E. (2005). Methods of Measurement for Body Structure, and Coping with Obesity Morpa KültürYayinlari, stanbul.