Akutni efekti fizioloških indikatora zamora na brzinu motorne reakcije kod karatista različitog takmičarskog nivoa

Volume 8, Issue 1 (2018)

Akutni efekti fizioloških indikatora zamora na brzinu motorne reakcije kod karatista različitog takmičarskog nivoa
Jasmin Bilalić, Osmo Bajrić, Osman Lačić, Tarik Huremović, Džemal Huremović
Apstrakt: 
Ova studija sprovedena je na uzorku od 40 seniorskih i juniorskih karate boraca muškog i ženskog spola hronološke dobi od 18 do 27 godina iz Tuzlanskog kantona koji su u redovnom trenažnom i takmičarskom procesu. Cilj rada je da se utvrde razlike u brzini motorne reakcije kod karatista iste specijalizacije ali različitog takmičarskog nivoa u uslovima zamora koji je induciran intenzivnim fi zičkim radom u kombinaciji sa kompleksnom vizuelnom signalizacijom koja determinira određene karate tehnike, a uz primjenu softifi ciranih tehnologija u sportu koje omogućavaju prikupljanje podataka. Generiranje svjetlosnih stimulusa izvršeno je pomoću Reakciometra RIR 102, a kvantitativna valorizacija istraživanih parametara vršena je softifi ciranom kinematičkom analizom video zapisa prikupljenih pomoću dvije high speed digitalne kamere Casio Exilim EX-F1 koje su sinhronizovane sa podacima srčanog monitoringa Polar tim sistema. Obradom i analizom podataka utvrđeno je da zamor induciran situacionim uslovima izvođenjem serije udaraca koje simultano generiraju mišićno, kognitivno i senzorno opterećenje, proizvodi negativne efekte na vrijeme reagovanja kod karatista. Intenzitet limitirajućih faktora sukcesivno raste u funkciji vremena ali se različito manifestuje u odnosu na međunarodni i državni takmičarski nivo.
Ključne riječi: 
akutni efekti, vrijeme motorne reakcije, fiziološki indikatori zamora
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Blagajac, M. (2014). Zamor, odmor i oporavak sportista. Beograd: Sportska zdravstvena organizacija.
 • Davis, M., Bailey, S. (1997). Possible Mechanisms of Central Nervous System Fatigue During Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 29(1), 45-57.
 • Guyton A. C., Hall J.E. (2017). Medicinska Fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Jakovljev N. (1979). Biohemija sporta. Beograd: Partizan.
 • Jovanović, S. (1988). Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na ispoljavanje specifiĉnih sposobnosti karate sportista za rešavanje simuliranih tipiĉnih zadataka sportske borbe. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet fiziĉke kulture.
 • Ilić, M., Lačić, O., Bajrić, O., Bilalić, J., Huremović, T., Mikić, B. (2017). Kinematic parameters of the combined kick in karate conditioned by physiological load. Sport science, 10(1), 54-59.
 • Kuleš, B. (1998). Trening karatista. Zagreb: Grafokor.
 • Malacko, J., Rađo, I. (2004). Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
 • Mejovšek, M., Hraski, Ž., Hofman, E., Kuleš, B. (1997). Neinvazivni pristup u biomehaničkoj dijagnostici vrhunskih sportaša. U D. Milanović; S.Heimer (ur.) Zbornik radova 6. Zagrebački sajam sporta"Dijagnostika treniranosti sportaša",67-70, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 • Mikić, B. (2000). Psihomotorika. Tuzla: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Milošević, M., Mudrić, R., Mudrić, M. (2012). Biomehanička analiza karate udarca nogom (mae geri) u funkciji definisanja edukativno trenažnih ciljeva i metoda. Naučni časopis, SPORT - Nauka i Praksa, Vol. 2, No4, str. 5-14.
 • Mori, S., Ohtani, Y., Imanaka, K. (2002). Reaction times and anticipatory skills of karate athletes. Human Movement Science, 21 (2), 213-230.
 • Mudrić, M.R. (2015). Brzina reagovanja vrhunskih karatista razliĉite specijalizacije merena korišćenjem savremene video tehnologije. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet sporta i fiziĉkog vaspitanja.
 • Papišta, M. (2013). Puls, laktati, maksimalni primitak kisika. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet.
 • Pozo, J., Bastien, G., Dierick F.(2011). Execution time, kinetics, and kinematics of the mae-geri kick: comparison of national and international standard karate athletes. Journal of Sports Sciences - J Sports Sci. 2011 Nov;29(14):1553-1561.
 • Zemková E., Miklovič P., Hamar, H. (2009). There is a relationship between intensity of exercise and reaction time on laterally concordant and discordant stimuli. Acta Kinesiologica 3 (2009) 1: 59-63.